Hukuk Müşavirliği

Hakkımızda

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. Maddeleri gereğince oluşturulmuş bir ana hizmet birimidir. Doğrudan Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlıdır. Üniversitemizin üçüncü şahıs ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmakla mükelleftir. Ayrıca hukuki konularda Üniversite dâhilinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Üniversitemiz öğrencisi veya personeli de olsa; Müşavirliğimizin özel kişilere danışmanlık hizmeti verme veya kişilerin özel davalarını takip etme yetkisi bulunmamaktadır.

 

About Us

Legal Consultancy is a main service unit established in accordance with Article 51 of the Higher Education Law No. 2547 and Articles 26 and 35 of the Decree Law No. 124 on the Administrative Organization of Higher Education Upper Institutions and Higher Education Institutions. It directly reports to the General Secretariat and the Rectorate. It is obliged to represent the University in judicial and administrative authorities, to protect and defend its rights in disputes between our University and third parties and institutions. It also provides consultancy services within the University on legal issues.

Even if it is a student or staff of our university; our consultancy is not authorized to provide consultancy services to private individuals or to pursue private cases of individuals.

 

Misyon

Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliği ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde hak ve menfaatlerini savunmak,  tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmaktır.

 

Mission

To organize and resolve all kinds of legal relations and disputes in the interests of our University so that our university and its affiliated units can carry out their services in accordance with the provisions of the current legislation, in accordance with the general principles of law, universal values, human rights, equality and justice. To defend the rights and interests of the judicial and administrative authorities in conflicts and disputes to which the legal entity of our university is a party, and to assist in the execution of its savings in accordance with the current legislation.

 

Vizyon

T.C. Anayasası’nın 2’nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti anlayışı çerçevesinde; hukukun üstünlüğü ilkesini temel hedef alarak, idarenin hukuka uygun bir idare anlayışı içerisinde hareket etmesi, hukukun genel ilkelerine bağlı, evrensel değerleri ve hukukun genel ilkelerini temel alan, çağdaş, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile Üniversitemiz içinde ve diğer Üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.

 

Vision

Within the framework of the understanding of the State of Law specified in Article 2 of the Constitution of the Turkish Republic; it aims to be a model within our University and among other Universities with the principle of the rule of law, acting in an understanding of administration in accordance with the law, adhering to the general principles of law, based on universal values ​​and general principles of law, modern, high quality, fast and reliable service understanding.