Mevzuatlar

Anasayfa > Mevzuatlar

Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun 5 Temmuz 2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararıyla, kendi yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar Selçuk Üniversitesi'ne ait, yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve resmi formların geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

T.C. Anayasası
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Yönetmelikler
Yönergeler
Uygulama Esasları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Detay
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Detay
Devlet İhale Kanunu Detay
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Detay
Yükseköğretim Kanunu Detay
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Detay
Yükseköğretim Personel Kanunu Detay
Yükseköğretim, Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeler Detay
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Detay
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Detay
Devlet Memurları Kanunu Detay
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Detay
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Detay
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Detay
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil Ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun Detay
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurt Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Ücretsiz Yemek Yardımı Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Misafir Öğrenci ve Özel Öğrenci Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Detay
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Soruştuması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Erasmus+ ve Yükseköğretim Programı Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Farabi Değişim Programı Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi Detay
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜNSEM) Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Disiplin Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Kalite Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Staj Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönergesi Detay
Konya Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Fikrî Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlığı Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Sertifika Belgeleri İle Diploma Ve Sertifika Kayıt Defterlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Detay
Konya Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Kurum İçi ve Kurum Dışı Naklen Tayin Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yetki, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Elektronik İmza Alım, Kullanım ve Yenileme Yönergesi Detay
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları Detay
Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri Ve Uygulama Esasları_ (01.07.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli) Detay
Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Uzaktan Öğretim İle Yürütülen Derslere Ait Sınavların Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uzaktan Öğretim İle Yürütülen Derslere Ait Sınavların Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
Konya Teknik Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Detay
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Detay
Konya Teknik Üniversitesi İdari Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Detay
Konya Teknik Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Detay
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Etik Kurul Başvuru Formu Detay