Personel Daire Başkanlığı

 

Hakkımızda

KTÜN Personel Daire Başkanlığı, Üniversitemizin strateji ve politikaları ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, terfi, atama, istifa, emeklilik vb. özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,  idari personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmektedir.

 

Misyon

Konya Teknik Üniversitesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda hizmet gereklerine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdamını sağlayarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

 

Vizyon 

Güvenilirlik, Gizlilik ve Liyakat ilkelerinden taviz vermeden, çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla kamuda öncü olmak.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  • Konya Teknik Üniversitesi strateji ve politikaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, terfi, atama, istifa, emeklilik, vb. özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,  idari personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi.
  • Üniversitenin istihdam ve işgücü planlamasıyla ve değişen koşullara yanıt verebilecek organizasyonel düzenlemelerle ilgili çalışmaların yürütülmesi.
  • Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin, ilgili hukuki düzenlemeler ve Rektörlüğün personel politikası doğrultusunda, atama, kadro, tayin, terfi, intibak, istifa, izin, rapor, sicil, emeklilik, vb. özlük işleriyle ilgili işlemlerin yapılması.
  • Kuruluşu ilgilendiren mevzuatın izlenerek yeni düzenlemelerin belirlenmesi, bu doğrultuda iç yayınlar hazırlanarak ilgili tüm personelin mevzuat değişiklikleri ve uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi; gerektiğinde buna ilişkin eğitim programlarının düzenlenmesi.
  • Genel Sekreterlik veya diğer üst makamlar tarafından istenen arızi veya periyodik raporların hazırlanması. Üst yönetimin, ilgili diğer makam ve kurumların gereksinim duyabileceği kendi görev alanındaki her türlü yazılı ve sözlü bilginin hazırlanması.
  • Görev alanına giren konularda kurum dışı kişi ve kuruluşlarla yazışmalarda bulunulması.
  • Personelin tayin, nakil, görev, terfi ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimlerine ilişkin olarak üst yönetime görüş ve önerilerin sunulması.