Personel Daire Başkanlığı

 

Görevlerimiz

 

1. Akademik ve idari personelin atamalarını yapmak,

2. Öğretim Üyesi alım ilanı doğrultusunda Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak üzere başvuru yapan Profesör ve Doçentlerin başvurularının alınması ve başvuru sürecinden sonraki işlemleri yapmak,

3. Üniversitemizden naklen giden ve gelen akademik ve idari personel için muvafakat işlemlerine ilişkin yazışmaları yapmak,

4. Araştırma Görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden gidenlerin atamaları ve kadro iade işlemlerini yapmak,

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında araştırma görevlisi kadro aktarım işlemlerini (50/d’den 33/a’ya geçiş) yapmak,

6. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca atanan Doktor Öğretim Üyelerinin görev süresi uzatma işlemlerini yapmak,

7. 2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatmalarını yapmak,

8.Üniversitemiz akademik personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38, 39, 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarını yapmak,

9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik ve idari personelinin görevlendirmelerini yapmak,

10. Üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemleri yapmak,

11. Üniversite akademik ve idari personelinin istifa onay ve kadro boşaltma onay işlemlerini yapmak,

12. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Askerlik Sevk Tehir işlemlerine ilişkin onay yazışmalarını yapmak,

13. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin doğum izni ve ücretsiz izin onay işlemlerine ilişkin yazışmaları yapmak,

14. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin intibak (doktora, yüksek lisans, avukatlık stajı, lise öğrenim süresi vs.) işlemlerini yapmak,

15. Uzmanlık, Yan dal ve diploma tescil işlemlerine ilişkin yazışmaları yapmak,

16. 1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin takibini ve yazışmalarını yapmak,

17. Fakülte Dekanları, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Merkez Müdürleri, Koordinatörlerin atama/görevlendirme yazışmalarını yapmak ve görev sürelerini takip etmek,

18. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21. maddesi uyarınca Yüksekokul Bölüm Başkanlıkları atama ve görevlendirme yazışmalarını yapmak,

19. Rektör, Rektör Yardımcıları ve Rektörlük birimlerinde görev yapan personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde Rektörlük OLUR yazısını yazmak,

20. Rektör tarafından Rektör Yardımcılarına bırakılan vekâletlere ilişkin yazışmaları yapmak,

21. Rektörlük Makamınca oluşturulan bazı Kurul ve Komisyonlara görevlendirilen personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,

22. Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

23. Üniversitemiz öğretim elemanlarının gelişme ve faaliyet raporları yazışmalarını yapmak,

24.Akademik personelin yurtdışına görevlendirilmelerinde ilgili makamlara ibraz etmek üzere, yurtdışına çıkışlarında sakınca bulunmadığına ilişkin yazıların hazırlanması ve onaylatılması işlemlerini yapmak,

25. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin pasaport talep formlarının onaylatılması işlemlerini yapmak,

26. Her takvim yılı başında pasaport talep formlarını imzalamaya yetkili kılınan Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekretere ait imza örneklerini ilgili makamlara yazılı olarak göndermek,

27. Üniversitemize atanan personelin özlük dosyasını açmak,

28. Üniversitemize atanan ve ayrılan personelin özlük dosyalarını başka kurumlardan istemek ve göndermek,

29. Personelin muvafakat işlemlerini ve yazışmalarını yapmak,

30. Hizmet birleştirme işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu yazışmalarını yapmak,

31. Üniversitemiz personelinin emeklilik işlemlerini yapmak,

32. Fiili hizmet süresi zammından faydalanan personelin kurumlarla yazışmasını yapmak,

33. Personelin hizmet belgesi ve sicil özetini düzenlenmek,

34. Mal Bildirim Beyannamelerinin takibini yapmak,

35. Üniversitemize atanan personelin özlük dosyasını Personel Bilgi Sistemine eksiksiz şekilde aktarmak,

36. Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanı (YÖKSİS) sistemine personel ile ilgili veri girişi yapmak ve güncelleme işlemlerini takip etmek,

37. Disiplin cezalarının YÖKSİS ve e-devlet sistemlerine girişlerini yapmak,

38. Akademik kadro taleplerini Yükseköğretim Kuruluna göndermek, kadro ilanlarını hazırlamak ve yayınlamak,

39. Sözleşmeli Personel (4/B) ihtiyacına göre, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Kurumlardan kadro talep etmek, kullanma izinlerini almak, ilan etmek, işe başlama işlemlerini yapmak ve istatistiki verileri hazırlamak,

40. Daimi kadrodaki işçilerin özlük işlemlerini takip etmek, sözleşmelerini yenilemek, kadroları tutmak ve istatistiki verileri hazırlamak,

41. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sokulan HİTAP Online Hizmet Takip Programı verilerini sisteme girmek ve güncel tutmak,

42.Üniversitedeki personelin özlük işlerinin takibini yapmak, akademik ve idari personelin aylık terfi onaylarının listeler halinde düzenlenmesini sağlamak,

43. Üniversitede görev yapan idari personelin 8 yıllık disiplin durumuna bakarak terfi değerlendirmesi yapmak,

44.Üniversitede görev yapan personelin kadro derecelerinin incelenerek, kadro dereceleri tıkanık durumda olanların tenkislerinin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

45. Üniversitede görev yapan personelin boş-dolu kadro durumunun istatistiklerinin yapılmasını koordine etmek; bu bilgilerin elektronik ortamda Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 3 aylık periyotlarda gönderilmesini sağlamak,

46. Üniversitede görev yapmak üzere açıktan ve yeniden atanacak idari personeller için atama izinlerinin alınması, KPSS ile açıktan atama yapılacak kadroların ilanının Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesini koordine etmek,

47.Üniversitede görev yapmak üzere açıktan atanan aday memurlar ile gerekli görülen konularda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak,

48. Personel faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacı konusunda görüş ve önerilerini üst makamlara iletmek,

49.Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak; bu konuda çalışmalar yaparak girişimlerde bulunmak,

50.İdari personellerin Rektörlük birimlerinde veya kurum dışında belirlenen ihtiyaç dâhilinde görevlendirmelerini hazırlamak ve onay makamına sunmak,

51. Sosyal Güvenlik Kurumu MOSİP Bilgi Sistemi üzerindeki Ek Karşılıklar ve Faturalı

Alacakların takibi ve ödeme evraklarını hazırlamak,

52. Memur sendikaları ile ilgili üyelik, istifa ve diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

53. İşçi sendikaları ile ilgili toplu sözleşme işlemlerini İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

54. Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.