Şehir ve Bölge Planlama

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Özer KARAKAYACI

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Özer KARAKAYACI

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sinan LEVEND

 

Kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan toplumların itici gücü olarak kabul edilen şehirler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de öğrenmenin ve gelişimin merkezi durumundadır. Öte yandan artan Dünya nüfusunun önemli bir bölümünü barındırması, şehirleri çeşitlenen sorunlarla karşı karşıya getirmiştir. Bu anlamda şehirler, toplumsal dinamikler açısından barındırdığı potansiyeller yanında ortaya çıkardığı sorunlar bağlamında da doğru ve etkin biçimde yönetilmesi gereken canlı organizmalardır.

Artan şehir nüfusunun, şehirlerle birlikte tüm ülkelerin gündemine taşıdığı bir diğer konu kırsal yerleşmelerdir. Son yıllarda özellikle gıda temini/güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği yönünden önem kazanan kırsal yerleşmeler, şehirlerin yaşam kaynağı olması anlamında en az şehirler kadar hassasiyetle ele alınması gereken alanlardır.

Özü itibariyle kentsel-kırsal yerleşmelerle, yerleşmeleri yaşatan bir unsur olarak insana odaklanan planlama eğitimi, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve yerleşmelerin geleceğine yönelik plan, proje ve politikaların üretilmesi konusunda birikim sahibi meslek insanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Yaşam alanlarının sadece fiziksel/mekânsal yönüne odaklanmayan planlama eğitiminin, yerleşmelerin doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskının yönetilmesi, insanlığın ortak mirası olarak tarihi-kültürel değerlerin korunması yönünden de önemli bir misyonu vardır. 

1994 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde eğitime başlayan bölümümüz, faaliyetlerini 2018 yılından itibaren Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi çatısı altında sürdürmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda kısıtlı imkânlarla eğitim faaliyetlerini yürüten bölümümüz zaman içerisinde hem nicelik hem de nitelik olarak farklı olanaklara erişmiş, 25 yılı aşkın kurumsal deneyime sahip bir planlama okuludur. Son yıllarda ulaşım yatırımları ile ülkenin önemli merkezleri ile bağlantıları güçlenen Konya şehrinin tarihsel kimliği ile 1960’lardan itibaren yürütülen planlama çalışmalarının Konya’yı “planlı bir şehir” haline getirmiş olması eğitim faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarının yanı sıra çift anadal-yandal yapma imkanı öğrencilerimizin mesleki gelişimini destekleyen unsurlardır.

Bölümümüzde yürütülen mesleki eğitim, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Kentsel tasarım, kentsel koruma, kent sosyolojisi, kent tarihi, kentsel ulaşım, kent ekonomisi, bölge planlama, kent yönetimi, stratejik planlama, imar hukuku, planlarının uygulanması ve denetimi, engelliler için planlama, coğrafi bilgi sistemleri, turizm planlaması gibi farklı alanlara ilişkin bilgiler teorik dersler kapsamında öğrenilmekte; bu bilgiler planlama stüdyosu dersleri kapsamında bölgesel ve yerel ölçekte geliştirilen planlarla somut ürünlere dönüştürülmektedir. Mesleki eğitim sürecinin üzerine temellendiği konulardan anlaşılacağı üzere, şehir ve bölge planlama, mimarlık, mühendislik, ekonomi ve sosyoloji gibi pek çok alanla yakın ilişkisi olan ve disiplinler arası çalışmaya fırsat tanıyan bir meslek alanıdır.      

 

Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak temel hedefimiz;

  • Şehirlerin ve içerisinde bulundukları bölgelerin mekânsal, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini kavrayabilen; sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bu özellikleri ortaya çıkaran süreçleri çözümleyebilen,
  • Yerel potansiyellerden hareketle, farklı ölçeklerde politika, proje ve fikir üretebilen,
  • Yaşanabilir çevrelerin oluşturulması için çaba harcarken doğal-kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını göz ardı etmeyen,
  • Mesleğin etik değerlerine uygun davranan,
  • Toplum yararını, kişisel çıkarların üzerinde tutan,
  • Toplumun dışlanan ve tutunamayan kesimlerinin daha adil yaşam koşullarına kavuşabilmesi için emek harcayan,
  • Teknoloji ve teknolojinin kullanımına bağlı olarak gelişen alanlarda aktif bir şekilde yer alabilen

meslek insanları yetiştirmektir.

 

Planlama eğitiminin gereği olarak şehirleri, kırsal yerleşmeleri ve toplum hayatını farklı boyutları ile değerlendirmeyi öğrenen ve bu yönü ile farklı bir perspektif kazanan mezunlarımız yerel yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK), kalkınma ajansları, özel planlama büroları, gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme sektörlerinde istihdam edilmektedir.