Çevre Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dilek ERDİRENÇELEBİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Havva ATEŞ

 

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Selim DOĞAN

 

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Dilek ERDİRENÇELEBİ

 

 

 

Amacı: Çevre Mühendisliği programının eğitim amaçları: Çevre Mühendisliği alanında güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir eğitim-öğretimden geçmiş, modern teknik ve cihazları kullanabilen, Mesleki alanda uygulama ve ileri araştırma için gereken bilimsel temeller, kesin analiz ve üretken tasarımı içeren, mesleki kariyer için gerekli temel fen, matematik, programlama bilgi ve becerisine sahip, Mesleki alanlarda yaşam boyu öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, geliştirmeyi benimsemiş ve uygulayan, azimli, Çevre Mühendisliği alanında mesleki gelişmeleri takip edebilecek şekilde, faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara aktif katılımı sağlayabilen, girişimci, yaratıcı, Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları gerektiğinde laboratuvar ortamında yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirip tasarım ve işletmede kullanabilen, Çevre Mühendisliği konularında tasarım deneyimine ve problem çözme becerisine sahip, çözüme yönelik natif sistemler geliştirebilen, bunların arasında uygulanabilirlikte en güvenli ve en ekonomiğini seçebilen, Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, bundan dolayı kendi iş alanlarında daha ön plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan, Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla, kamu ve sanayi ile işbirliği yaparak çözüm üretebilen, Mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen Çevre Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon: Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek Çevre Mühendisliği eğitiminde üst seviyelere erişmek, Çevre Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir program olmaktır.

 

Misyon: Öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendislik görevini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş Çevre Mühendisliği uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip problemlerin çözümünde sağlık, güvenlik, sosyal, sosyo-ekonomik hususları göz önünde bulunduran ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır.

 

Program Dili: Türkçe

 

Program Tanımı: Çevre Mühendisiliği bölümü 1992 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. İkinci öğretim programı 2010 yılında açılmıştır. Bölümde bulunan laboratuvarlar temel işlemler, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, gaz kromotografi, atıksu analiz ve araştırma, atıksu arıtımı, çevre teknolojisi ve bilim laboratuvarlarını kapsamaktadır. Bölümüm Türkiyedeki ilk akredite mühendislik bölümleri içinde yer almaktadır.

 

Kabul Kayıt Koşulları: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne öğrenci kabulü için: Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir), Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda, o öğretim yılında Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne merkezî yerleştirme sistemi veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak, Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, Açıköğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şartları aranır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin ders sayımı, seçimi ve takibi, iki öğretim üyesi ve bir öğretim elemanından oluşan İntibak Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerin önceki öğrenmelerini bölüm müfredatına göre değerlendirerek, intibak işlemlerini bu komisyon yapmaktadır. Komisyon bölümümüze lisans düzeyinden yatay geçişler ile üniversitemiz diğer bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulünü, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları: Bölümümüzde mezuniyet işlemlerinde Konya Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmakta olup bu yönetmeliğin 17-18-23. maddesi uyarınca sistem şu şekilde işlemektedir. Bölümümüz öğrencileri lisans eğitimlerini en fazla yedi yılda tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmamaktadır. Bu süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine ek sınava girme hakkı verilmektedir. Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste katkı payını veya bahar yarıyılı kayıt yenileme süresinden itibaren bir ay içerisinde ikinci öğretim ücretini yatırmamış olan öğrencilerin kaydı silinmektedir. Bölümümüz öğrencileri eğitim-öğretim programında mevcut bütün dersleri, uygulamaları ve 1. ve 2. devre staj çalışmalarını başarı ile tamamladıktan sonra lisans diplomasını almaktadırlar.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde öğrenci başarısının tespiti ve değerlendirilmesi için -Konya Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği- uygulanmaktadır. Buna göre, öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin Final/Bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, Arasınav notunun % 40ı ile Final/Bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Harf notları ve katsayıları ile harflerin anlamları şu şekildedir. 90-100/AA/4.00, 85-89/BA/3.50, 75-84/BB/3.00, 70-74/CB/2.50, 60-69/CC/2.00, 55-59/DC/1.50, 50-54/DD/1.00, 40-49/FD/0.50, 0-39/FF/0.00, devamsız/F/0.00dır. AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı, DC, DD: Öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, değilse başarısız, FD, FF: Başarısız, F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle Final/Bütünleme sınavına girme hakkı yok şeklindedir.

 

İstihdam olanakları: Mezunlarımıza yönelik yapılan anket sonuçlarına göre mezunlarımızın iş bulma oranının %85'in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Başlıca istihdam alanları, danışmanlık kuruluşları, mühendislik tasarım kuruluşları, bakanlıklar ve belediyelerdir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü eğitim yapabilirler.