Jeoloji Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fetullah ARIK

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. İsmail İNCE - Dr. Öğr. Üyesi Şeyda PARLAR

Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Kerim KOÇAK

Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Ayla BOZDAĞ

Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Arif DELİKAN

TARİHÇE

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Üniversitemizin en köklü bölümlerinden biri olup 1975 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Yerbilimleri Bölümü adı ile açılmıştır. 1982 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bünyesine alınan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında lisans öğretimine ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsünde Yerbilimleri Anabilim dalı olarak lisansüstü öğretime başlamıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin 2012 yılında ayrılması neticesinde öğretime Mühendislik Fakültesi bünyesinde devam etmiştir. Jeoloji Mühendisliği bölümü 2018 yılında Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlanmıştır.

MİSYONUMUZ

Jeoloji Mühendisliği Bölümünü lisans seviyesinde tercih edip kazanan öğrencilerini; a) Çağdaş, günün şartlarına-ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen ders programları ile mesleki bilgilerle donatılmış, b) Mesleki bilgilerini, problem çözmede kullanma kabiliyeti kazanmış, mühendislik sorunlarını çözmede sistematik yaklaşıma ve tasarım yeteneğine sahip, sentez ve analiz yapabilen, c) Mesleki faaliyetlerinin sosyal, ekonomik, politik ve yasal sorumluluğunun bilincini kazanmış, mesleki ve toplumsal etik kurallara karşı saygılı ve mesleki sorumluluğunu bu kurallar içerisinde kullanabilen, d) Toplumsal ve kültürel açıdan iletişim kurabilen, her türlü gelişime açık bir anlayışa sahip olan, e) Aldığı görevleri yerine getirmede ve karşılaştığı problemleri çözmede başarıyı ve dürüstlüğü düstur edinen, f) Mesleğini seven ve koruyan, aynı zamanda diğer ilgili meslekler ile dayanışma içinde olan, multidisipliner çalışma kabiliyeti kazanmış, g) Yenilikçi, girişimci, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, mesleki donanımları kullanabilen, h) Topluluk içerisinde, iş hayatında tercih edilen güvenilir biri olarak ulusal ve uluslararası ala rekabet edebilen, i) Her türlü çevre konusuna duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas, j) Temel hedefi ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek, ülke ve bölgenin jeolojik problemlerine duyarlı bir şekilde çözüm üreterek kamu kurum-kuruluş ve sanayiye destek vererek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilen, bireyler olarak hazırlamaktır.

VİZYONUMUZ

Ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslararası düzeyde teorik ve pratik öğretim hizmetleri vererek, mesleğinde çözüm üretebilen, araştırmacı, nitelikli, saygın, insanlığa faydalı yerbilim mühendisleri yetiştirmek. Ayrıca, Türkiye ve Konya bölgesinin jeolojik problemlerinin çözümünde uygulanabilir bilimsel araştırmalar yaparak ve uluslararası düzeyde meslekte tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

 • Bölümün misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme, öncüaraştırma faaliyetleri sürdürme
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme
 • Bölüm içi ve dışı değerlendirme, akreditasyon, gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma

KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme
 • Ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında eğitim-öğretim sistemi kurgulama ve kısa ve orta vadede akreditasyonu belgelendirme
 • Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
 • İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme, bunun için gereken teknik altyapıyı ve teknolojileri kurma ve kullanma
 • Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama

KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ARAŞTIRMA POLİTİKASI

 • Gelişime öncülük eden bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalar sürdürme
 • Çözümcü ve yenilikçi araştırmaları teşvik etme, özendirme
 • Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme
 • Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama
 • Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini arttırma, bunun için gereken altyapıyı oluşturma, motivasyonu arttırma
 • Araştırma yetkinliğini geliştirecek birim içi hizmetler ve eğitimler düzenleme
 • Sektörle ve dış paydaşlarla lisansüstü eğitim iş birliklerini geliştirerek araştırma çalışmaları yürütme
 • Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma

KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Güncel ve önemli konularda yayımlanacak mesajlarla kamuoyunu bilgilendirme
 • Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme 
 • Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme 
 • Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme 
 • Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme 
 • Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme

KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 • Şeffaf ve hesap verebilir olma 
 • Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme 
 • Araştırma altyapısını, kapasitesini ve kalitesini arttırma
 • Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma 
 • Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme
 • Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama 
 • Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemi oluşturma 
 • Öğrencilerin kariyer planlarına destek verme 
 • Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler verme 
 • Bilgi yönetim sistemini işletme 
 • Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama 
 • Kamu-Üniversite-Sektör iş birliği çalışmalarını arttırma 
 • Lisansüstü eğitim altyapısını ve kapasitesini arttırma 
 • Sektörün beyin gücü, işgücü, araştırmacı ve ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme ve arttırma

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ YILLAR*
2022        
A1. Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak           
    H1.1 Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını artırmak           
  PG.1.1.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı          
  PG.1.1.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış
öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı
         
  PG.1.1.3 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve
ESCI endeksli dergilerde yer alan yayınlardan)
         
  PG.1.1.4 Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası sempozyum ve
kongrelerde sunulan bildiri sayısı
         
    H1.2. Bilimsel araştırma projelerini artırmak           
  PG.1.2.1 Ulusal ve uluslararası özel veya resmî kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenen Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı (BAP dâhil)
         
  PG.1.2.2 Değişim programları hâricinde araştırma amaçlı yurt dışına giden
öğretim elemanı sayısı
         
    H1.3. Araştırma altyapısını geliştirmek           
  PG.1.3.1 Araştırma laboratuvarı sayısı (Altyapı olanakları ve teknik donanımı
iyileştiren laboratuvar sayısı)
         
             
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ YILLAR*
2022        
A2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek           
    H2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi            
  PG.2.1.1 Lisans öğretiminde akredite program sayısı          
  PG.2.1.2 Lisansüstü öğretiminde akredite program sayısı          
    H2.2. Alternatif öğretim imkânlarının geliştirilmesi           
  PG.2.2.1 Çift anadal yapılan lisans program sayısı          
  PG.2.2.2 Yandal yapılan lisans program sayısı          
  PG.2.2.3 Değişim programlarından  faydalanan öğrenci sayısı (Lisans)          
  PG.2.2.4 Değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı (Lisansüstü)          
  PG.2.2.5 Lisans öğrencisinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı
AKTS değerine oranı %
         
  PG.2.2.6 Lisansüstü öğrencisinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı
AKTS değerine oranı %
         
    H2.3. Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerinin artırılması           
  PG.2.3.1 Lisans öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci
sayısına oranı (%)
         
  PG.2.3.2 Lisans seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında
giden öğrenci sayısı
         
  PG.2.3.3 Lisans seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında
gelen öğrenci sayısı
         
  PG.2.3.4 Lisansüstü öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam
öğrenci sayısına oranı (%)
         
  PG.2.3.5 Lisansüstü seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında
giden öğrenci sayısı
         
  PG.2.3.6 Lisansüstü seviyede uluslararası değişim programları kapsamında gelen
öğrenci sayısı
         
  PG.2.3.7 Uluslararası değişim programları kapsamında giden öğretim elemanı sayısı          
  PG.2.3.8 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı          
    H2.4. Ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzün artırılması           
  PG.2.4.1 Birimde düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı          
  PG.2.4.2 Birimde düzenlenen ulusal etkinliklerin sayısı          
  PG.2.4.3 Yabancı dilde hazırlanan internet sayfası (Lisans)          
  PG.2.4.4 Yabancı dilde hazırlanan internet sayfası (Lisansüstü)           
    H2.5. Eğitim ve öğretim altyapısını geliştirmek           
  PG.2.5.1 Eğitim ve araştırma için kullanılan yazılım sayısı (Açık kaynak ve Lisanslı)          
  PG.2.5.2 Laboratuvardaki cihaz sayısı          
    H2.6. Eğitim-öğretim ile ilgili geri bildirimin alınması            
  PG.2.6.1 Mevcut öğrenci anketi          
  PG.2.6.2 Mezun öğrenci anketi          
  PG.2.6.3 İşveren anketi          
             
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ YILLAR*
2022        
A3. Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini artırmak           
    H3.1 Üniversite-sanayi iş birliğini kurumsallaştırmak ve hizmet kapasitesinin artırılması           
  PG.3.1.1 Kamu/sektör ile yapılan işbirliği sayısı          
  PG.3.1.2 Öğrencilerin staj imkânlarının artırılmasına yönelik yapılan işbirliği sayısı          
  PG.3.1.3 Öğrencilerin kamu/sektör buluşması kapsamında yapılan faaliyetlerin sayısı          
             
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ YILLAR*
2022        
A4. Topluma sunulan hizmet ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak           
    H4.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısının artırılması           
  PG.4.1.1 Topluma yönelik düzenlenen etkinlik sayısı          
             
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ YILLAR*
2022        
A5. Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek           
    H5.1. Akademik personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi           
  PG.5.1.1 Akademik personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı          
    H5.2. İdari personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi           
  PG.5.2.1 İdari personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı          
    H5.3. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması           
  PG.5.3.1 Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı          
  PG.5.3.2 İç paydaşlarla yapılan toplantı sayısı