Jeoloji Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fetullah ARIK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Kerim KOÇAK

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ayla BOZDAĞ

 

Amacı: Geo (Yer) ve Logos (Bilim) sözcüklerinden türeyen jeoloji genel anlamı ile yeryuvarı ve katmanları ile yerkabuğunu meydana getiren kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, milyarlarca yıllık süreç boyunca iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikleri, bu değişimler esnasında meydana gelen fay, kıvrım vb yapılar ile su, petrol, doğalgaz, jeotermal, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddeleri, doğal yapı malzemeleri ve diğer yeraltı kaynaklarının dağılımlarını, rezervlerini ve geometrilerini, imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etütleri, yapı temellerinin zemin etütleri ile mühendislik yapılarında temel malzemesi olarak kullanılan kayaçların jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesinin yöntem ve tekniklerini ortaya koyan mesleki bir disiplindir.

Vizyon: Ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslararası düzeyde teorik ve pratik öğretim hizmetleri vererek, mesleğinde çözüm üretebilen, araştırmacı, nitelikli, saygın, insanlığa faydalı yerbilim mühendisleri yetiştirmek. Ayrıca, Türkiye ve Konya bölgesinin jeolojik problemlerinin çözümünde uygulanabilir bilimsel araştırmalar yaparak ve uluslararası düzeyde meslekte tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon: Jeoloji Mühendisliği Bölümünü lisans seviyesinde tercih edip kazanan öğrencilerini; a) Çağdaş, günün şartlarına-ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen ders programları ile mesleki bilgilerle donatılmış, b) Mesleki bilgilerini, problem çözmede kullanma kabiliyeti kazanmış, mühendislik sorunlarını çözmede sistematik yaklaşıma ve tasarım yeteneğine sahip, sentez ve analiz yapabilen, c) Mesleki faaliyetlerinin sosyal, ekonomik, politik ve yasal sorumluluğunun bilincini kazanmış, mesleki ve toplumsal etik kurallara karşı saygılı ve mesleki sorumluluğunu bu kurallar içerisinde kullanabilen, d) Toplumsal ve kültürel açıdan iletişim kurabilen, her türlü gelişime açık bir anlayışa sahip olan, e) Aldığı görevleri yerine getirmede ve karşılaştığı problemleri çözmede başarıyı ve dürüstlüğü düstur edinen, f) Mesleğini seven ve koruyan, aynı zamanda diğer ilgili meslekler ile dayanışma içinde olan, multidisipliner çalışma kabiliyeti kazanmış, g) Yenilikçi, girişimci, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, mesleki donanımları kullanabilen, h) Topluluk içerisinde, iş hayatında tercih edilen güvenilir biri olarak ulusal ve uluslararası ala rekabet edebilen, i) Her türlü çevre konusuna duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas, j) Temel hedefi ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek, ülke ve bölgenin jeolojik problemlerine duyarlı bir şekilde çözüm üreterek kamu kurum-kuruluş ve sanayiye destek vererek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilen, bireyler olarak hazırlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimi vermekte olup, program çerçevesinde aşağıdaki dereceler verilmektedir:

(1) Jeoloji Mühendisi: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği eğitimi 4 yıl sürmekte olup eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere Jeoloji Mühendisliği Eğitimi aldığını gösterir lisans diploması verilmektedir.

(2) Jeoloji Yüksek Mühendisi: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisansüstü öğretim programı çerçevesinde tezli yüksek lisans sonunda başarılı olan öğrencilere Jeoloji Yüksek Mühendisi derecesi verilmektedir.

(3) Doktor: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü eğitim Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisansüstü öğretim programı çerçevesinde tezli doktora programı sonunda başarılı olan öğrencilere Doktora derecesi verilmektedir

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüz kabul ve kayıt koşulları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

(1) Bölümümüze kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi okullardan mezun olmuş olmak ve önlisans/lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı şartları taşımak. b) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. c) Önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün önlisans programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak. ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün lisans programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamak. d) Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday bizzat başvurarak veya e-devlet kapısından kayıt yapabilir. Adayın kesin kayıt için istenen belgelerin asıllarını veya asıllarını ibraz etmek şartı ile onaylı örneğini teslim etmesi gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın ilgili resmi kurumdan veya e-devletten aldığı belgeyi de teslim etmesi gerekir. Mazereti sebebiyle bizzat başvuramayan aday, noter vekâletnamesine haiz vekili veya kanunî temsilcisi aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(3) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapan öğrenci, Üniversitenin internet sitesinde duyurulan tarihlerde duyuruda belirtilen belgeleri getirmesi ve diğer şartları sağlaması halinde ders kaydı yapabilir. Aksi takdirde ders kaydı yapılamaz.

(4) Yurt dışından öğrenci kabulünde Senato kararları uygulanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya YKS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca mevcut İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek bölümümüz öğretim planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bölümümüz mezuniyet şartları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans programından mezun olabilmesi için en az 120 AKTS kredisi, lisans programından mezun olabilmesi için ise toplamda en az 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca öğrencinin eğitim-öğretim planındaki bütün dersleri başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi sınav döneminin son günüdür. Ancak bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenci tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmalarını başarı ile tamamladığı tarihte mezun olmuş sayılır. (3) Mezuniyeti bir sonraki yarıyıla/yarıyıllara kalan öğrenci ise o yarıyılın/yarıyılların katkı payını/öğrenim ücretini öder.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüz ölçme ve değerlendirme esasları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

(1) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi etkinliği ve genel sınav/bütünleme sınavı ile belirlenir. Bir dersin yarıyıl içi etkinliğinden alınan puanın katkı yüzdesi %40 ve genel sınav/bütünleme sınavından alınan puanın katkı yüzdesi %60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için genel sınav/bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden önlisans programlarında en az 30 puan ve lisans programlarında en az 35 puan alması gerekir. Bu puanı alamayan öğrencinin başarı notu FF’dir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi etkinliği değerlendirmesi ara sınav, ödev, proje, vaka analizi, seminer, laboratuvar çalışması, arazi çalışması, atölye uygulaması, stüdyo ve benzeri araçlar ile yapılır. Yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasına katılan ara sınav, ödev, proje ve benzeri araçların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların puanlarının yarıyıl içi etkinliği puanına katkı yüzdelerinin toplamı daima 100’dür. Ancak ara sınav puanının katkı yüzdesi %50’den az olamaz.

(3) Öğretim elemanı tarafından belirlenen yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında kullanılacak ara sınav, seminer, proje, ödev ve benzeri araçların neler olduğu, bunların sayısı ve katkı yüzdeleri bölüm kurulu onayı ile kesinleşerek yarıyıl başına kadar ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde gösterilir.

(4) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Uygulamalı dersler için ara sınav yapılması zorunlu değildir. Bu gibi dersler için yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında ödev, proje, sunum ve benzeri araçlardan yararlanılır.

(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına; öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili bölüm kurulu karar verir.

(6) Başarı notunun belirlenmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Not Aralıkları

Harf Notu

Harf Notu Katsayısı

82 – 100

AA

4,00

74 – 81

BA

3,50

65-73

BB

3,00

58-64

CB

2,50

50-57

CC

2,00

40-49

DC

1,50

35-39

DD

1,00

25-34

FD

0,50

0-24

FF

0,00

0

F

0,00

50-100

G

-

0-49

K

-

Tablodaki harf notlarının açıklamaları şunlardır;

a) AA, BA, BB, CB ve CC: Başarılı,

b) DC: Şartlı geçer. Mezun olmak için alması gereken bütün derslerden harf notu DC olanların sadece 6 tanesi

başarılı sayılır,

c) DD, FD ve FF: Başarısız,

ç) F: Devamsız veya uygulamalardan başarısız,

d) G: Geçer. Kredisiz derste veya stajda başarılı,

e) K: Kalır. Kredisiz derste veya stajda başarısız.

İstihdam Olanakları: Mezunlar esas olarak madencilik, inşaat sektörü, yeraltı suları ve petrol arama sektörlerinde faaliyet gösteren MTA, TPAO, DSİ, MAPEG, ETİ HOLDİNG, BOTAŞ, TKİ, TTK, TCK, AFAD, İller Bankası, YİKOB, İller İdaresi GM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Belediyeler, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları ve diğer kamu kurumlarının yapı idareleri ile özel sektörde Serbest Mühendislik-Müşavirlik Bürolarında ücretli ya da büro sahibi olarak, imar planına esas jeolojik – jeoteknik etütler, zemin etütleri, yeraltı su arama ve kullanma belgeleri, madencilik, yapı malzemeleri, jeotermal enerji, sondaj alanlarında ve kaya-zemin laboratuvarlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün açmış olduğu doktora ve yüksek lisans eğitimi kontenjanları ve esasları dahilinde eğitim-öğretim hayatına devam edebilirler.