Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

Bölüm Başkanı: DOÇ.DR. VOLKAN KALEM

 

Erasmus Koordinatör: DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP ÇETİNKAYA

 

Farabi/Mevlana Koordinatör: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KOCABAŞ

 

Amacı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donanmış, kullanılmakta olan mühendislik malzemelerinin özelliklerini inceleme, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini geliştirme bilgi ve becerisine sahip, analitik düşünebilen ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimsemiş, lisansüstü öğrenime hazır, mesleki alanında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilecek, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten mühendisler yetiştirmektir.

 

Vizyon: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabul gören, toplum ve insanlık yararına çalışan, alanında yetkin akademisyenleri ve teknik altyapısı ile bilgi ve teknoloji üreterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, konusunda uzman Metalurji mühendisleri yetiştiren, disiplinlerarası çalışmaların yapıldığı, başarılı öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları da iş hayatında tercih edilen, uluslararası seviyede akredite olmuş öncü bir bölüm olmaktır.

 

Misyon: Öğretim üyesi kadrosunu ve fiziki altyapısını tamamlamış, etik anlayışa sahip, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olan, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen, bölge ve ülke sanayisinin sorunlarına cevap verecek nitelikte bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapan, bu çalışmalardan ortaya çıkan bilimsel verileri yayınlayan ve endüstriye aktaran, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, araştırmacı ve analitik düşünebilen, kültürel donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, konusunda yetki ve sorumluluk alabilecek, meslek etiğinden taviz vermeyen, çözüm üretebilen ve ufku geniş mühendisler yetiştiren bir bölüm oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Program Dili: Türkçe

 

Program Tanımı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

 

Kabul Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlen dirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler mezun olabilmek için en az 240 AKTS ve 2.00/4.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlamak, 4. ve 6. dönem sonlarında (Endüstri ve İşletme) toplamda 40 iş günü yaz stajını, 7. ve 8. dönemlerde de bitirme projelerini alarak başarılı oldukları takdirde mezun olma hakkına sahiptir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Derslerde yılıçi çalışma olarak 1 veya 2 vize sınavı yapılmakta, laboratuvar, quiz, proje vb.çalışmalar yaptırılmaktadır. Yarıyıl sonunda final sınavı yapılmakta, yıliçi çalışmalardan alınan ortalama notun %40ı ile final sınavında alınan notun %60ı öğrencilerin geçme notunu oluşturmaktadır. Final sınavında başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme hakkı bulunmaktadır. Öğrencilerin başarısı 4.00 üzerinden değerlen dirilmektedir. Öğrencilerin 100 üzerinden aldığı notun 4.00lık sistemdeki karşılığı AA, BA,BB,CB,CC gibi harflerle ifade edilmektedir. 100 üzerinden alınan notların harf karşılığı : 90-100 AA 4.00 / 85-89 BA 3.50 / 75-84 BB 3.00 / 70-74 CB 2.50 / 60-69 CC 2.00 / 55-59 DC 1.50 / 50-54 DD 1.00 / 40-49 FD 0.50 / 0-39 FF 0,00 / Devamsız F 0,00 / FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok. Bir dersten geçebilmek için en az CC almak gereklidir. Ancak, yarıyıl ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler DD veya CC aldığı derslerden başarılı sayılmaktadır.

 

İstihdam olanakları: Mezunlarımız, yurtiçinde çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde üretim bazında görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb. konularında faaliyet göstermektedir. Bölümümüz mezunlarının çalışabileceği bazı endüstri kolları: Demir Çelik ve Döküm Demir Dışı Metal Üretim Otomotiv Kamu Araştırma Kurumları Savunma Sanayii Seramik ve Cam Enerji Madeni Eşya ve Makine Üretimi Polimer Elektronik Kaynak ve Tahribatsız Muayene

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsünün Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim dalını oluşturmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora Programımıza 2011 yılından bu yana öğrenci alınmaktadır.