Maden Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Niyazi BİLİM

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör.Dr. HASAN ALİ TANER

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. VEYSEL ZEDEF

Amacı: Maden Mühendisliği Programımız için ifade edilen özgörü ve özgörev tanımına uygun olarak belirlenen program eğitim amaçları, temel bilimleri maden mühendisliği alanında kullanabilen, yerüstü ve yeraltı madenciliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip, cevher ve kömür hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip, karşılaştığı mühendislik sorunlarına doğru ve analitik düşünerek çözüm getirebilen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni fikirler üretebilen ve kendine güvenen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kendi alanına uygulayabilen, ülkenin maden kaynakları hakkında yeterli bilince sahip olan, dünya ve ülke madenciliğindeki gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması bilincine sahip ve kendine özgüveni ile fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, kendini iyi bir şekilde ifade eden ve insanlarla iletişimde başarılı maden mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu gereksinimlere cevap verebilen bir eğitim programını yürütmek, her türlü mesleki problemin üstesinden gelebilecek çözüm önerilerini açık bir fikirle ortaya koyup tartışabilecek öğrenci yetiştirmek, akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı koymak, uluslar arası düzeyde tanınan saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon: Mühendis doğru ve analitik düşünen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni fikirler üreten, problem çözme yeteneği gelişmiş kendine güvenen kişi tanımına uygun olarak öğrencilerini teknik bilgilerle donanımlı, karşılaştığı sorunları analitik düşünme yetisi ile çözen, tasarım yeteneği kazanmış, girişimci, öğrenme ve öğrenmenin önemini kavramış, Maden mühendisliği uygulamalarında sosyal ve ekonomik hususları göz önünde bulunduran ve ayrıca çevreye duyarlı mesleki etik bilincine sahip bireyler olarak hazırlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Maden Mühendisliği Bölümü 1992 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Her öğrenim yılı başında ortalama 60 öğrencinin eğitime başladığı birinci sınıftan itibaren temel bilim dersleri, mühendislik bilim dersleri ve Maden Mühendisliğiyle ilgili mesleki dersler verilerek öğrenciler çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Öğrencilere verilen laboratuar uygulamaları, arazi çalışmaları, bitirme tez çalışması, tasarım projeleri ve yaz stajlarıyla onların kendi mesleklerinde deneyim kazanmaları da sağlanmaktadır. Bölüm 2003-2004 öğretim döneminde İngilizce destekli eğitime geçmiş olup, toplam eğitim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıla çıkmıştır. Ayrıca, Bölümümüzde 2005-2006 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı uygulamaya konulmuştur. İngilizce hazırlık sınıfı her iki öğretim programında da mevcuttur.

Kabul Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bölümümüzden bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyet için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüz ölçme ve değerlendirme esasları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam olanakları: Mezunlarımızın çalışma alanları başlıklar halinde, Kömür, metalik maden ve endüstriyel hammadde yataklarının çeşitli yöntemlerle (galeri, kuyu, sondaj, jeofizik gibi) aranması, Maden yataklarının teknik esaslar çerçevesinde, güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesi ve zenginleştirilmesi, Çeşitli amaçlara yönelik yeraltı kazıları (ulaşım, depolama, sığınak gibi), İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması ve yönetimidir. Mezunlarımız, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri AŞ, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, cam ve çimento fabrikaları, Mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, Maden arama, fizibilite ve değerlendirme çalışmaları, Tünel ve metro çalışmalarında istihdam edilmektedir. Mezunlarımız ayrıca madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi olarak görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız Fen Bilimleri Enstitülerinin açmış olduğu doktora ve yüksek lisans eğitimi kontenjanları ve esasları dahilinde eğitim-öğretim hayatına yurtiçinde ve gerekli şartları sağlayarak yurtdışında devam edebilirler.