Gıda İşleme

Bölüm Başkanı: PROF. DR. ASUMAN KAN

Erasmus Koordinatörü: DOÇ. DR. NİHAT TELLİ

Farabi Koordinatörü: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RABİA SERPİL GÜNHAN

Mevlana Koordinatörü: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RABİA SERPİL GÜNHAN

Amacı: Programın amacı sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, kalite, gıda güvenliği, halk sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ve doğal kaynakları koruma konularında yeterli bilince sahip, gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol yapabilecek düzeyde gerekli cihazları kullanabilme etkinliği kazanmış, gıda maddesi üretim metotlarını bilen ve gıda üretim/işleme aşamalarında karşılaşılabilecek olası karmaşık ve/veya öngörülmeyen durumlarda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen çözümler üretebilen, sorumluluk alabilen, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen, edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilen gıda teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: Öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, birikimini toplumun yararına sunan, sektörün değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, evrensel düzeyde kaliteli, bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden, seçkin ve alanında paydaş bir bölüm olmaktır.

Misyon: Mesleki etik ve deontoloji bilincine sahip, sosyal sorumluluklarının farkında, halk sağlığını gözeten, yenilikçi ve nitelikli teknik elemanlar yetiştirerek gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadırlar. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca 2. ve 4. dönemler sonunda her biri 30 iş gününden oluşan stajlarını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin dönem sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama derslerinin en az %80`ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 nispetindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Gıda Teknolojisi Programı mezunları, Gıda Teknikeri olarak ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.