İç Mimarlık

İç Mimarlık Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat ORAL

İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ceyhun ŞEKERCİ

 

Bölümün Amacı: Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü, mimari yapıların form ve işlevlerini sanat, teknoloji ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş ölçütlere uygun iç mekân tasarlama becerisine sahip, alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak günümüz ve gelecek kaygısı ile araştıran, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri mekan ve ekipman tasarımlarında kullanan, öğrencilerin yaratıcı kimliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ayrıca kültür ve mimarlık alanındaki eserlerin korunması konusunda bilgili yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu: Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü, öğrencilere etik değerlere saygılı olarak, görev aldıkları alanda, gerekli olan nitelikte alt yapı, bilgi ve beceriyi sağlamayı, alanında çağdaş düşünce ve değerler ile donanımlı yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve toplumda mekân tasarımına verilen önemi arttırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası düzeyde tanınan ve aranılan iç mimarlar yetiştirmek; yetiştirdiği bireyler ile tasarımın çağdaş ve evrensel ölçütlerine katkıda bulunan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Bölüm Program Dili: Türkçe

 

Bölüm Program Tanımı: Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü, 2022 – 2023 yılı eğitim- öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. Kadrosunda 1 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmakta olup kadrosunu nitelikli ve alanlarında uzman akademisyenler ile genişletmektedir. 

 

Programın Öğrenme Kazanımları: İç Mimarlık bölümü öğrencileri;

 • Sanat ve Tasarım Bilgilerini İç Mimarlık ve yakın çevresi alanında kullanabilme ve uygulama becerisi
 • Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi
 • Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi
 • Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi.
 • İki ve üç boyutlu düşünebilme ve sunma becerisi.
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi.
 • Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi.
 • Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi.
 • Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.
 • Tasarım alanındaki teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmayı hedeflemektedir.

 

Bölüm Kabul Kayıt Koşulları: Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümüne kaydolmak isteyen adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse bu diplomanın denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Konya Teknik Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYM’de belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler.

 

Bölüm Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredi almalı ve gerekli şantiye ve büro stajlarını tamamlamalıdır.

 

Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Esasları: İç Mimarlık Programı ölçme ve değerlendirme esasları Konya Teknik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

 

İstihdam İç Mimarlık bölümü mezunları;

 • İç Mimarlık ve diğer tasarım ofislerinde, çalışma imkanına sahiptirler
 • Kendi özel çalışma ofislerini açabilir ve bağımsız çalışmalarının yanında kamuda veya özel sektörde yer alan tasarım, uygulama ve ticari faaliyetlerde görev alma imkanına sahiplerdir.
 • Bunların dışında eğitimlerine devam ederek üniversiteler ve çeşitli akademik kurumlarda öğretim elemanı olabilirler
 • Bölüm mezunları çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, belediyeler de tasarım disiplinine ilişkin proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilirler.

 

Yükseklisans ve Doktora Programlarına Geçiş: Bölümümüzde lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil seviyesine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili diğer alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle lisansüstü eğitim yapabilirler.

 

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Murat ORAL

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Ceyhun ŞEKERCİ

Erasmus Programı Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Melih KURNALI