Kimya Mühendisliği

Bölüm Başkanı: PROF.DR. MUSTAFA KARAMAN

Erasmus Koordinatör: ARŞ.GÖR.DR. MEHMET GÜRSOY

Farabi Koordinatör: ARŞ.GÖR.DR. MEHMET GÜRSOY

Amacı: Kimya mühendisliği programının amacı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı tesislerin yapımının amaca uygunluk açısından denetlenmesi kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim yapmaktır.

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, kendini çağın gereklerine göre modern teknoloji ile sürekli güncelleyen, daima gelişen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon: Bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Kimya Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluğa haiz kimya mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kimya Mühendisliği kimyasal süreçlerin tasarımı, işletilmesi ve çevre sorunlarının çözümünde diğer tüm mühendislik birimlerinde de ortak konular olan matematik, fizik, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği bilgilerinin yanı sıra fizikokimya, kütle transferi ve kimyasal reaksiyon bilgilerini de kullanan bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Bölümümüze YKS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya YKS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersin genel/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0,00 - F 0,00 FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok. G: Geçer (Kredisiz derslerde başarılı) K: Geçmez (Kredisiz derslerde başarısız) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilir.

İstihdam olanakları: Bölümümüzde yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler çeşitli mühendislik konularında çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizde kimya mühendisleri Petrokimya, otomotiv, gıda, çimento, seramik, tekstil, ilaç, boya, cam, gübre, metal ve kaplama, lastik ve kauçuk ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde çalışmaktadır. Kimya mühendisleri bu sektörlerde Ar-Ge, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, yönetim, kalite kontrol ve çevre güvenliği gibi bölümlerde görev alırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız Fen Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu doktora ve yüksek lisans eğitimi kontenjanları ve esasları dahilinde eğitim-öğretim hayatına devam edebilirler.