Harita Mühendisliği

Geri Bildirim Göndermek için lütfen bu "formu" doldurunuz.

Bölüm Başkanı: 

Prof. Dr. Hakan KARABÖRK

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Doç. Dr. Serkan DOĞANALP - Dr. Öğr. Üyesi H. Bilgehan MAKİNECİ

TARİHÇE

Harita Mühendisliği Bölümü Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (KDMMA) bünyesinde Eylül 1972 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü olarak açılmıştır. 1970-1971 öğretim yılında açılan KDMMA, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden oluşuyordu. Bölümlerin kuruluş çalışmalarının gecikmesi nedeniyle bölüm Mart 1973 tarihinde öğretim yılına başlamıştır.

1982 yılında KDMMA'nın Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesi sonrası, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında eğitimine devam edilmiştir. Bölüm Ekim 1991 tarihinde Alaeddin Keykubat Kampusuna taşınmıştır. 1992/1993 öğretim yılından itibaren ikili öğretime (normal ve ikinci öğretim) başlanmıştır. 2001-2009 yılları arasında zorunlu İngilizce hazırlık uygulanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren başarma zorunluluğu olmayan İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmiştir. 2009 yılında YÖK genel kurulunda alınan bir karar ile bölümün adı "Harita Mühendisliği" olarak değiştirilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Selçuk Üniversitesine bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilmiştir. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” oluşturulmuştur. Harita Mühendisliği bölümü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içinde faaliyetine devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası seviyede eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilim ile teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası gereksinimlere uygun eğitim-öğretim veren, nitelikli bilimsel araştırmalar ile bilim ve teknolojiye hizmet eden ve toplumsal gelişime katkı sağlayan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm/anabilim dalı olmaktır.


KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

 • Harita Mühendisliği Bölümünün misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme, öncü araştırma faaliyetleri sürdürme
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme
 • Harita Mühendisliği Bölüm içi ve dışı değerlendirme, akreditasyon gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma

KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme
 • Ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında eğitim-öğretim sistemi kurgulama ve kısa ve orta vadede akreditasyonu belgelendirme
 • Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
 • İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme
 • Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama

KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA POLİTİKASI

 • Gelişime öncülük eden bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalara katkı sağlama
 • Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme
 • Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama
 • Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini arttırma
 • Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katılımı sağlama
 • Sektörle ve dış paydaşlarla lisansüstü eğitim iş birliklerini geliştirmek
 • Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma

KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme
 • Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme
 • Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme
 • Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme
 • Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme

KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 • Mezunların aldığı eğitimin uluslararası tanınırlığını sağlama ve bunu belgelendirme
 • Eğitim-öğretim müfredatlarında periyodik değerlendirmeler ile uluslararası uyumu sağlayacak güncellemeleri yapma ve akreditasyonun devamlılığının sağlanması
 • Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama
 • Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttıracak şekilde değişim programlarına katılımı arttırıcı çalışmalar yürütme
 • Uluslararası iş birliklerini kolaylaştıracak mekanizmaları arttırma, etkinliklere ev sahipliği yapma

KTÜN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNETİM POLİTİKASI

 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 • Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme
 • Araştırma altyapısını, kapasitesini ve kalitesini arttırma
 • Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma
 • Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme
 • Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama
 • Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemi oluşturma
 • Öğrencilerin kariyer planlarına destek verme
 • Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler verme
 • Bilgi yönetim sistemi işletme
 • Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
 • Kamu gelirlerini israfı önleyici şekilde doğru ve verimli kullanma
 • Lisansüstü eğitim kapasitesini arttırma
 • Sektörün beyin gücü, işgücü, araştırmacı ve ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme ve arttırma

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A1. Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak

 

 

 

 

 

H1.1 Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını artırmak

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

0.43

 

 

 

 

PG.1.1.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

0.81

 

 

 

 

PG.1.1.3 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yer alan yayınlardan)

5.43

 

 

 

 

PG.1.1.4  Öğretim  üyesi  başına  düşen  ulusal  ve  uluslararası  sempozyum  ve kongrelerde sunulan bildiri sayısı

0.90

 

 

 

 

H1.2. Bilimsel araştırma projelerini artırmak

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.1 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı (BAP dahil)

 

 

 

 

 

PG.1.2.2 Değişim programları haricinde araştırma amaçlı yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı

 

 

 

 

 

H1.3. Araştırma altyapısını geliştirmek

 

 

 

 

 

 

PG.1.3.1  Araştırma  laboratuvarı  sayısı  (Altyapı  olanakları  ve  teknik  donanımı iyileştirilen laboratuvar sayısı)

5

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A2.   Eğitim   ve   öğretim   faaliyetlerini   ulusal   ve   uluslararası   standartlarda gerçekleştirmek

 

 

 

 

 

H2.1. Alternatif öğretim imkânlarının geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı (Lisans)

3

 

 

 

 

PG.2.1.2 Değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı (Lisansüstü)

 

 

 

 

 

PG.2.1.3 Lisans öğrencisinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı AKTS değerine oranı %

 

 

 

 

 

PG.2.1.4 Lisansüstü öğrencisinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı AKTS değerine oranı %

 

 

 

 

 

H2.2. Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerinin artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.1  Lisans  öğretiminde  yabancı  uyruklu  öğrenci  sayısının  toplam  öğrenci sayısına oranı (%)

3%

 

 

 

 

PG.2.2.2 Lisans seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.3 Lisans seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.4 Lisansüstü öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%)

%6

 

 

 

 

PG.2.2.5 Lisansüstü seviyesinde uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.6 Lisansüstü seviyede uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.7 Uluslararası değişim programları kapsamında giden öğretim elemanı sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.8 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı

 

 

 

 

 

H2.3. Ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzün artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.2.3.1 Birimde düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.3.2 Birimde düzenlenen ulusal etkinliklerin sayısı

1

 

 

 

 

H2.4. Eğitim ve öğretim altyapısını geliştirmek

 

 

 

 

 

 

PG.2.4.1 Eğitim ve araştırma için kullanılan yazılım sayısı (Açık kaynak ve Lisanslı)

8

 

 

 

 

PG.2.4.2 Laboratuvardaki cihaz sayısı

40

 

 

 

 

H2.5. Eğitim-öğretim ile ilgili geri bildirimin alınması

 

 

 

 

 

 

PG.2.5.1** Mevcut öğrenci anketi

 

 

 

 

 

PG.2.5.2** Mezun öğrenci anketi

 

 

 

 

 

PG.2.5.3** İşveren anketi

 

 

 

 

 

 

**Performans göstergeleri yapıldı ise “EVET” yapılmadıysa “HAYIR” olarak doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A3. Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini artırmak

 

 

 

 

 

H3.1 Üniversite-sanayi iş birliğini kurumsallaştırmak ve hizmet kapasitesinin artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.3.1.1 Kamu/sektör ile yapılan işbirliği sayısı

 

 

 

 

 

PG.3.1.2 Öğrencilerin staj imkânlarının artırılmasına yönelik yapılan işbirliği sayısı

 

 

 

 

 

PG.3.1.3  Öğrencilerin  kamu/sektör  buluşması  kapsamında  yapılan  faaliyetlerin sayısı

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A4. Topluma sunulan hizmet ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak

 

 

 

 

 

H4.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısının artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.4.1.1 Topluma yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

2

 

 

 

 

             

 

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A5. Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek

 

 

 

 

 

H5.1. Akademik personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

PG.5.1.1 Akademik personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı

 

 

 

 

 

H5.2. İdari personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

PG.5.2.1 İdari personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı

 

 

 

 

 

H5.3. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.5.3.1 Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı

1

 

 

 

 

PG.5.3.2 İç paydaşlarla yapılan toplantı sayısı

6

 

 

 

 

 

 


Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 4 yıllık lisans programı

Kabul Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yabancı Öğrenci Sınavı ve Yatay Geçiş

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekmektedir. Öğrenci başarısı Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Mezuniyet için 240 AKTS sağlanmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

İstihdam olanakları: Mezunlar kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında mühendis olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan mezunların kendi işyerlerinde çalışmaları da mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Harita Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.