Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Misyon

Başkanlığımız bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin işlerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin daha hızlı, etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi, doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

 

Vizyon

Üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında üst sırlarda yer alması için bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan bilişim ve teknoloji altyapısı hazırlamak, kullanıcıların internet kapsama alanı genişletmek, eğitim-öğretim faaliyetleri için lisanslı yazılımları temin etmek, idari iş süreçleri için yerli yazılımlar geliştirmek, hizmet kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti açısından üst sıralarda yer almak; yeni teknolojiler kullanarak farkındalık yaratıcı hizmetler sunan bir yapıda bulunmaktır.


Kurumsal Tarihçe

Üniversitemiz, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak hedefiyle 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı yasa ile kurulmuş olup; bu tarih itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda yeni kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, rutin yürüttüğü bilişim hizmetlerinin yanı sıra farklılık ve değer yaratacak faaliyetlere odaklanarak teknolojinin getirdiği yenilikler ile üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı benimseyen vizyoner bir anlayışla yola çıkmıştır. 


Hakkımızda

Başkanlığımız teknolojik gelişmeleri takip ederek Üniversitemizin bilişim altyapısını      güçlendirerek çalışmalarına devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında yazılım geliştirme, sistem, ağ, siber güvenlik, teknik servis ve idari iş süreçleri alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Sahip olduğu uzman kadro ile üniversite ve birimin vizyon, misyon ve stratejik hedeflere uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle stratejik hedeflerin yakalanması için üniversitemizin ihtiyaç duyduğu lisanslı yazılımların temin edilmesi, internet kapsama alanın genişletilmesi, yeni teknolojilerin entegrasyonu, sistemlerin tümleşik halde çalışmasını, güncel teknolojilere uygun veri merkezinin yönetilmesini, kesintisiz bir şekilde bilişim hizmetlerinin sürdürülmesi için yoğun çaba harcamaktadır. 


Yasal Yükümlülükler

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 ∙ Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, 

 ∙ Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.


Mevzuat Analizi

Yükseköğretim kurumlarının yasal sınırlarını belirleyen temel mevzuat, Anayasa ve çerçeve yasa niteliğini taşıyan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur. Anayasa'nın 130. maddesinde Yükseköğretim Kurumları, “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar” olarak tanımlanmıştır. 

Anayasa'nın “Yükseköğretim Kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” hükmü gereğince hazırlanan ve yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri kapsamında ayrıca başkanlığımız hizmetlerinde tâbi olunan ve kullanılan başlıca kanun ve yönetmelikler aşağıdaki gibidir;


GZFT Analizi     

Üstünükler

Personelin genç ve dinamik olması.

Personelin yeniliğe, takım çalışmasına uyumlu, fedakar ve özverili olması.

Sıfırdan bir kampüs kuruluşunda çalışmış, tecrübeli, alanında uzman takım arkadaşlarının olması.

Birim içinde şubeler arası işbirliğinin gelişmiş olması.

Üst yönetimin bilişim faaliyetlerine bakışı.

Teknolojik ve stratejik çalışma alanında  yeniliğe açık olmak.

Kararlarda ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşımın varlığı.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendi yerli yazılımlarımızı geliştirilme ve entegre bir yapıda çalıştırılması.

Yapımızda veri merkezi barındırma ve sistem yönetiminin uzman bilişim personeli tarafından yürütülmesi.

Kampüs ağ topolojisinin kurulumu, yönetim ve desteğinin uzman bilişim personeli tarafından yürütülmesi.          

Siber güvenlik faaliyetlerinin yapımızda uzman bilişim personeli tarafından yürütülmesi      

Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi.     

Zayıflıklar

Bütçe olanaklarının yetersizliği.

Uzman personel sayısının yetersizliği.

Personelde aidiyet duygusunun azalması.     

Üniversite personelinin bilişime bakış açısı

Fiziki mekân ve ortam koşullarının yetersizliği.

Yeterli personel olmadığı için görev tanımlarının ve dağılımının net olmaması.

Lisanslı yazılım sayısı ve bütçeye bağlı olarak kullanımındaki eksiklikler.

Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgilenecek ilgili teknik personelin olmaması.

Felaket kurtarma sistemlerinin tam olarak konumlandırılmamış olması.