Yazılım Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Vahit Tongur

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Fatma Zehra Göğüş

Mevlana ve Farabi Değişim Programları Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi İsmail Koç

Yazılım Mühendisliği: Yazılım Mühendisliği, mühendislik yaklaşımlarının yazılım geliştirme amacıyla sistematik uygulamasıdır ve bir bilgisayar bilimleri disiplinidir. Nato tarafından sponsor olunan 1968 ve 1969 yıllarında yazılım mühendisliği üzerine düzenlenen iki konferansla birlikte yazılım mühendisliği mesleğinin ilk adımları atılmaya başlanmıştır. 1965-1985 arasında ortaya çıkan yazılım krizi yazılım mühendisliği disiplininin önemi açık bir şekilde ortaya koymuştur. Örneklemek gerekirse;

i) 25 Milyon $ bütçe ile 1964 yılında 100 kişiden az bir ekiple geliştirilmesine başlanan OS/360, teslim tarihi ötelemeleri, çalışan sayısının 1000'e ulaşması gibi nedenlerle maliyeti beklenenden çok daha yüksek rakamlara ulaşmıştır.

ii)   Yazılım güvenliğine dikkat edilmeden geliştirilen yazılımlar kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınmasına neden olmakta ve itibar, zaman ve para kaybına neden olmaktadır.

iii) Therac-25 vakasında olduğu gibi bilgisayar (yazılım) tarafından kontrol edilen radyasyon cihazı, hastaları ölümcül dozlarda radyasona maruz bırakmış ve ölümcül sağlık sorunları doğurmuştur.

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi yazılım geliştirmek sadece bir kodlama faaliyeti değildir. Yazılım geliştirmek, kullanıcı ve sistem gereksinimlerin analiz edilmesi, zaman-bütçe-personel planlarının yapılması, yazılımların modüler şekilde tasarlanması, gerçeklenmesi, güvenlik ve güvenilirlik açısından test edilmesi ve bakım planlarının yapılması gibi bir çok faaliyet içeren bir mühendislik sürecidir.    

Vizyon: Teorik ve pratik olarak yazılım mühendisliği alanında bireysel gelişimlerini tamamlamış yazılım mühendisi ve yazılım yüksek mühendislerini yetiştirmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizle ar-ge projeleri üretmek ve ürüne dönüştürmek, bir problemi çözen bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak. Bölgemizde, ülkemizde ve yurtdışında bilimsel ve teknolojik faaliyetleriyle tanınan ve yazılım mühendisliğinde cazibe merkezi olan bir bölüm olmak.  

Misyon: Ülkemizin tüm yazılım ihtiyaçlarını yerli olarak geliştirilmesine katkı sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak, ihracata yönelik yazılımlar geliştirecek mühendisler yetiştirmek. Vizyonunu gerçekleştirecek ve sürdürecek çalışmaları ve organizasyonları gerçekleştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanıtımı: Yazılım Mühendisliği Bölümü, Fakültemiz bünyesinde 2020 yılı Ekim ayında kurulmuştur ve 2021-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk lisans öğrencilerini almaya başlayacaktır. Bölümümüze 2020 yılında 4 Dr. Öğr.Üyesi, 1 araştırma görevlisi kadrosu tahsisis yapılmış olup Fakültemiz bünyesindeki yeterli sayıdaki sınıflar ve bilgisayar laboratuvarlarından öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Ayrıca yakın işbirliği içerisinde olduğumuz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün saygın kadrosunun ve altyapısından da faydalanılması planlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde kendisine ait yazılım geliştirme ve test laboratuvarının kurulması planlanmaktadır.   

Kabul-Kayıt Koşulları: Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerini genel olarak Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından ülkemiz genelinde yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucuna göre yapılan yerleştirmeler ile almaktadır. Ayrıca aynı merkez tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile de lisans öğrencileri alınabilmektedir. Yatay Geçiş, Yandal ve Çiftanadal gibi uygulamalarla da öğrencilerimizin bölümümüzde eğitim alma olanakları bulunmaktadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir

Mezuniyet Şartları: Yazılım Mühendisliği Lisans Programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet şartları Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile kesin olarak belirlenmiştir.

Ölçme-Değerlendirme Esasları: Lisansta kaydolunan her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılması Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre zorunludur. Ayrıca öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla derslerde ödevler, uygulamar ve projeler verilebilmektedir.  Derslerin ve uygulamaların değerlendirilmeleri ise Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları: Bölümümüzden mezun olarak Yazılım Mühendisi ünvanı hak ve yetkilerini alan öğrencilerimiz hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olabilmektedir.  Bilişim çağında olmamız nedeniyle gün geçtikçe bilişim personeline ve özellikle de yazılım mühendislerine ihtiyaç artmaktadır. Yazılım Mühendisleri araştırma geliştirme merkezleri, endüstri, yönetim ve hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda farklı pozisyonlarda (yazılım mimarı, yazılım geliştirici, yazılım mühendisi, kalite/test mühendisi, arayüz geliştirici, veritabanı yöneticisi) çalışma imkânı bulabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yazılım Mühendisi olarak lisans mezuniyetini tamamlayan öğrencilerimiz baita Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere biyoenformatik, yapay zekâ gibi disiplinlerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürebilmektedir.